Opis Kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego” realizowana jest z podziałem na siedem odcinków:

Odcinek 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km;
Odcinek 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km;
Odcinek 3
- Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km;
Odcinek 4
- Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km;
Odcinek 5 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km;
Odcinek 6 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km;
Odcinek 7
- Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Jaroszewo” (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km.

 

Orientacyjna lokalizacja projektu na mapie Polski:                  Orientacyjna lokalizacja projektu na mapie województwa:

 


 

Realizacja Odcinka 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o dł. ok. 22,4 km, stanowi przedmiot kontraktu.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

 

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:
 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

 

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez drogę ekspresową. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

 

Celem inwestycji jest:
 • zapewnienie bezpiecznego i wysokiego konfortu dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
 • zwiększenie międzynarodowej dostępności Polski;
 • stworzenie lepszych połączeń między ośrodkami wzrostu, a tym samym wywarcie pozytywnego wpływu na rynek pracy.

 

INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU KONTRAKTU

 

Ponad miliard złotych dofinansowania z UE otrzyma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę odcinka drogi S5 pomiędzy Bydgoszczą a miejscowością Nowe Marzy.

Umowę na unijne dofinansowanie projektu „Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Nowe Marzy - Bydgoszcz” podpisali w dniu 25 lipca 2018 roku Przemysław Gorgol - p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga - p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Cały odcinek drogi (Nowe Marzy-Dworzysko; Dworzysko-Aleksandrowo; Aleksandrowo-Tryszczyn; Tryszczyn-Białe Błota) będzie miał długość prawie 74 km, a całkowity koszt jego wybudowania wyniesie prawie 2 miliardy 55 milionów złotych. Ponad połowa tych planowanych wydatków - 1 miliard 83 miliony złotych - zostanie pokryta z dofinansowania unijnego pochodzącego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Nowy odcinek drogi S5 jest już w budowie i powstanie do 2020 roku. Będzie prowadził z  Bydgoszczy do Nowych Marz pod Grudziądzem, przez które przebiega autostrada A1.

 

SCHEMAT PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ ODC. 2
I LOKALIZACJI WĘZŁÓW

 

 

PLAN ORIENTACYJNY DROGI EKSPRESOWEJ ODC. 2

 

 

ZAKRES PRAC

 

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Budowę drogi ekspresowej S-5 o długości około 22,4km o następujących parametrach technicznych:

 • klasa drogi – S,
 • prędkość projektowa – 100km/h
 • obciążenie nawierzchni - 115kN/oś,
 • kategoria ruchu – KR6,
 • ilość pasów ruchu – 2x2
 • szerokość pasa ruchu – 3,5m,
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5m,
 • szerokość pasa dzielącego z opaskami – min. 12,0m,

2. Budowę drogi ekspresowej o nawierzchni mineralno-asfaltowej.

3. Budowę czterech węzłów drogowych.

4. Budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych.

5. Budowę Obwodu Utrzymywania Drogi z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi.

6. Przebudowę/rozbudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową.

7. Budowę dróg dojazdowych i autobusowych.

8. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.

9. Budowę ciągów pieszych i rowerowych.

10. Budowę pasów technologicznych.

11. Budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową.

12. Budowę obiektów inżynierskich (kładek) dla pieszych i ruchu rowerowego.

13. Remont i przebudowę/rozbudowę istniejących dróg. Budowa obiektów inżynierskich.

14. Budowę przepustów drogowych o funkcji zespolonej.

15. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne.

16. Budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleni.

17. Budowę infrasturktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetycznych zasilających i oświetleniowych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczjącymi i inne.

18. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych.

19. Zabezpieczenie istniejących ujęć wody.

20. Budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego.

21. Budowę kanałów technologicznych.

22. Budowę oświetlenia drogowego.

23. Budowę drogowych stacji pogodowych wraz z zasilaniem.

24. Wycinkę drzew i krzewów, oraz usunięcie pozostałości po wycince, w tym rownież po wycince zrealizowanej przez Lasy Państwowe.

25. Oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in. bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej wraz z bramami i furtkami.

26. Przełożenie rowów melioracyjnych i cieków wodnych.

27. Rozbiórkę istniejących nawierzchmi, m.in. jezdni, chodników.

28. Rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją, w tym rozbiórkę budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp.

29. Oczywszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.

30. Po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę.

31. Dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego, niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania.

32. Wznowienie/Ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego.

33. Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową/rozbudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

34. Budowę Systemu Zarządzania Ruchem.

 

WĘZŁY DROGOWE

 

WĘZEŁ "ŚWIECIE POŁUDNIE"

Realizowany w zakresie odcinka nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko.

 

WĘZEŁ "GRUCZNO" W KM. OK. 2+430

Droga wojewódzka nr 245 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w rejonie miejscowości Gruczno.
Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje i zapewni skomunikowanie drogi wojewódzkiej nr 245 oraz drogi powiatowej nr 1282C z drogą ekspresową.

 

WĘZEŁ "PRUSZCZ" W KM OK. 8+319

Droga wojewódzka nr 248 oraz droga powiatowa nr 1266C będą krzyżować się z drogą ekspresową w rejonie miejscowości Zbrachlin. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje i zapewni skomunikowanie drogi wojewódzkiej nr 248 oraz drogi powiatowej 1266C z drogą ekspresową.

 

WĘZEŁ "TRZECIEWIEC" W KM OK. 16+415

Droga krajowa nr 56 oraz droga wojewódzka nr 256 będą krzyżować się z drogą ekspresową w rejonie miejscowości Włóki. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje i zapewni skomunikowanie drogi krajowej nr 56 oraz drogi wojewódzkiej nr 256 z drogą eskpresową.

 

WĘZEŁ "BYDGOSZCZ PÓŁNOC" W KM OK. 21+831

Węzeł Bydgoszcz Północ zlokalizowany w miejscowościach Aleksandrowo i Wilcze będzie zapewniał połączenie drogi ekspresowej S-5 z drogą krajową nr 5 i drogą wojewódzką nr 244. Na potrzeby usprawnienia procesu jego budowy, został on podzielony na dwie części realizacyjne. Pierwsza, dotycząca skrzyżowania drogi ekspresowej S-5 z drogą wojewódzką nr 244 będzie zrealizowana przez Wykonawcę odcinka 2. Drugą część węzła stanowiąca skrzyżowanie drogi ekspresowej S-5 i drogi krajowej nr 5 w rejonie miejscowości Wilcze zostanie zrealizowana przez Wykonawcę odcinka 3.

 

MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP)

 

Wykonawca w ramach zamówienia zrealizuje roboty w zakresie MOP-ów:

 • "Gruczno - Zachód" - rodzaj II,
 • "Gruczno - Wschód" - rodzaj II.

MOP rodzaju II zawierać będzie:

 • Strefę parkingowo-techniczną położoną w pasie najbliżej drogi ekspresowej, w której umieszczone zostaną parkingi dla samochodów ciężarowych, stanowiska zrzutu ścieków z autokarów oraz stanowiska dla samochodów z niebezpiecznymi ładunkami zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiska technicznej kontroli pojazdów przez upoważnione służby, a dla MOP rodzaju II stacja paliw,
 • Strefę wypoczynku położoną w głębi MOP, w której umieszczone zostaną tereny piknikowe i place zabaw dla dzieci oraz toaleta wolnostojąca, a dla MOP rodzaju II budynek gastronomiczno-handlowy. Na granicy strefy wypoczynku i strefy parkingowo-technicznej zlokalizowane zostaną zespoły parkingów dla samochodów osobowych.

 

OBWÓD UTRZYMANIA DROGI (OUD)

 

Na Odcinku 2 przewidziano lokalizację Obwodu Utrzymania Drogi "Zbrachlin" w sąsiedztwie węzła "Pruszcz".

OUD zawierać będzie:

 • Strefę zarządzania położoną w pasie najbliższego wjazdu na działkę, w której zlokalizowane zostaną budynek administracyjno-socjalny oraz parkingi dla pracowników i klientów,
 • Strefę techniczną, w której umieszone zostaną parkingi, garaże a także składy wyposażenia,
 • Strefę magazynowania, w której zlokalizowane zostaną magazyny materiałów zarówno do letniego jak i zimowego utrzymania w formie boksów, wolnego składowania oraz magazynu na sól.